Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Zgłoszenie działalności

Sposób postępowania:

  • producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do wybranej jednostki certyfikującej (lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace). Podanie adresu e-mail znacznie przyspiesza otrzymanie informacji o potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia.
  • jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (lista Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars),
  • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów i przesyła do jednostki i do producenta informację o przyjęciu Zgłoszenia.

download 4974 128

Zgłoszenie - format .xls

Zgłoszenie - format PDF

Objaśnienia dotyczące kategorii działalności

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej zgłoszenia działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, dokonuje się Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za pośrednictwem jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 34 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych.

Dodatkowe informacje:

Weryfikacja Zgłoszenia:

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej Jednostka certyfikująca może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, lub w dokumentach do niego dołączonych, jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia spełniania określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego warunków do prowadzenia tej działalności.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ww. ustawy Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w przypadku gdy producent ekologiczny, który dokonał zgłoszenia działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, ma już ważny certyfikat wydany przez inną jednostkę certyfikującą w tej samej co wskazana w tym zgłoszeniu kategorii produktów określonej w art. 35 ust. 7 rozporządzenia 2018/848, informuje producenta ekologicznego oraz jednostkę wskazaną w zgłoszeniu o tym certyfikacie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt. 

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

Back to top